تقویم آموزشی موسسه علمی آیدا

تاریخدرسدبیررویداد
1400-04-10شروع کلاس ها
1400-04-15ریاضی دواردهم (تجربی و ریاضی)استاد همتیآزمون شماره 1 دوازدهم
1400-05-20شیمی دهماستاد ندرلوکلاس جبرانی
1400-06-30زیست شناسی 1استاد قربانیآزمون شماره 2