لیست دوره‌های آموزشگاه علمی آزاد آیدا

«برای ثبت نام در دوره‌های آموزشی وارد این صفحه شوید و برای مشاوره با شماره 22255844 تماس بگیرید»

کد دورهمقطع و رشتهدرسمدرستوضیحات
14166دوازدهم تجربیریاضیاستاد همتیشامل آزمون
46469دهمریاضیاستاد قربانی++++
865دوازدهمشیمیاستاد ندرلو-----
7676دوازدهمزیستاستاد رمضانی*****